DCS Biznis Soft
 

DCS Biznis Soft

 
 
Poslovni softver koji ne zahteva poznavanje knjigovodstva i značajno olakšava svakodnevno poslovanje
 

Obezbeđuje sve informacije odmah kada Vam trebaju, bez da čekate da te informacije stignu iz knjigovodstva.

Karakteristike softvera

 • icon-document
  FAKTURISANJE

  Izrada predračuna i faktura

 • icon-cm5
  ULAZNI RAČUNI

  Evidencija svih ulaznih računa

 • icon-tour
  KARTICA KUPACA

  Dugovanja, uplate i stanje komitenata

 • icon-reservation
  PRAĆENJE TROŠKOVA

  Isplate dobavljača i ostalih svrha plaćanja

 • icon plus minus
  UPLATE I ISPLATE

  Evidencija svih uplata i isplata

 • icon-online
  e-banking

  Automatsko kreiranje naloga za plaćanje

 • icon-tour
  KARTICA DOBAVLJAČA

  Dugovanja, uplate i stanje dobavljača

 • icon-finance
  IZVEŠTAJI

  Mnogobrojni poslovni izveštaji

 


Prednosti korišćenja softvera

 • Pregled kompletnog poslovanja
 • Brzo i lako evidentiranje promena
 • Praćenje uplata i dugovanja komitenata
 • Praćenje dugovanja prema dobavljačima
 • Kontrola svih troškova poslovanja
 • Veoma jednostavan za korišćenje
 • Sve informacije su odmah dostupne
 • Razne vrste poslovnih izveštaja

 

Najvažnije funkcije

Kliknite na bilo koju funkciju da bi se prikazao opis

DASHBOARD - GLAVNI EKRAN

Na glavnom ekranu se u realnom vremenu prikazuju sve sumirane važne informacije. Ukupno stanje na računima banke, poslednjih 10 transakcija (uplata i isplata), ukupno dugovanje kupaca, ukupno dugovanje prema dobavljačima, fakturisani iznosi u tekućem i prošlom mesecu, itd...

IZRADA I EVIDENCIJA IZLAZNIH RAČUNA

Softver omogućava veoma brzu izradu faktura, predračuna, avansnih računa kao i izradu računa na osnovu predračuna. Fakture se u evidenciji mogu veoma lako pronaći i pretraživati po različitim kriterijumima, kao i eksportovati u pdf format.

EVIDENCIJA SVRHA PLAĆANJA

Evidencija svih dobavljača roba i usluga, komunalije, kao i ostalih svrha plaćanja kao što su isplate raznih poreza, zarada, taksi, doprinosa itd.
Svaka svrha plaćanja se može dodeliti nekoj grupi isplate (komunalije, porezi, zarade, ostali troškovi).

EVIDENCIJA ULAZNIH RAČUNA

Ulazni računi se veoma brzo i lako zavode u sistem. Dovoljno je u programu pronaći dobavljača i zatim se unese datum, broj, iznos i napomena računa i nakon toga se ulazni račun evidentira.
Odabirom dobavljača su prikazani svi dosadašnji ulazni računi, a oni koji nisu plaćeni su obojeni crvenom bojom.

EVIDENCIJA UPLATA

Sa bankovnog izvoda se uplate veoma brzo i lako zavode u sistem. Dovoljno je u programu pronaći komitenta nakon čega se prikazuju sve njegove fakture.
Označi se izabrana faktura koja je plaćena u celosti ili delom iznosa i evidentira se uplata.
Fakture koje nisu plaćene su obojene crvenom bojom.
Sve evidentirane uplate se mogu grupisati po mesecima, dobavljaču, broju tekućeg računa itd.

KARTICA KUPACA

Ovde je prikazana lista svih komitenata sa ukupnim iznosom njihovih zaduženja, uplata i salda, a odabirom komitenta su sa desne strane hronološki prikazane sve fakture prema njemu i uplate, kao i saldo nakon svake promene.
Sa ovim se u bilo kom trenutku ima evidencija pojedinačnih i ukupnih dugovanja kupaca. Kartica kupca se može odštampati i poslati komitentu.
Takođe postoji hronološki pregled svih izdatih faktura, tako da one koje nisu plaćene su obojene crvenom bojom.
Moguć je pregled svih neplaćenih faktura ili pregled neplaćenih faktura kojima ističe izabrani datum valute.
Ovde se takođe nalazi i grafički pregled zaduženja, uplata i dugovanja prikazan po mesecima.
Pored ovog pregleda postoji i grafički pregled zaduženja i dugovanja po komitentima.

ESIR - IZRADA FISKALNIH RAČUNA

DCS Biznis Soft može da bude i ESIR - Elektronski sistem za izdavanje računa pomoću kojeg mogu da se izrađuju fiskalni računi po novom sistemu eFiskalizacije.

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA

U DCS Biznis Soft-u se ulazni računi mogu evidentirati po više poslovnih jedinica, a takođe i u okviru svake poslovne jedinice po određenom sektoru.
Pregled ulaznih računa i kartica dobavljača se može raditi objedinjeno za sve poslovne jedinice, a i posebno po svakoj poslovnoj jedinici i po svakom sektoru.
Izlazni računi se takođe mogu pregledavati po svakoj poslovnoj jedinici.

EVIDENCIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA

Evidencija svih troškova plaćenih gotovinom za potrebe firme, kao npr. oprema za kancelarije, higijenska sredstva, papir za štampanje, registratori, hrana sa poslovnih ručkova, gorivo itd.
Na osnovu toga se može podići taj iznos sa računa firme.

IZVEŠTAJI, STATISTIKE I ANALIZE

DCS Biznis Soft raspolaže mnogobrojnim tabelarnim i grafičkim izveštajima poslovanja. Grafički pregled prometa po danima, mesecima i godinama, knjiga izlaznih računa, grafički pregled uplata i troškova po mesecima i godinama, itd.
Svi izveštaji se mogu exportovati u excel i pdf.

AUTOMATSKO KREIRANJE MESEČNIH FAKTURA

Jednim klikom se odjednom može izraditi neograničen broj faktura koje se mesećno ponavljaju. Nakon izrade se računi automatski štampaju, a ako se definiše i email adresa kupca automatski se ti računi šalju i email-om.

EVIDENCIJA KOMITENATA

U šifarnik komitenata se evidentiraju svi podaci o kupcima, firmama i ostalim pravnim licima. Komitent se kasnije veoma brzo može pronaći za izradu fakture ili za uvid u detaljne podatke. Svi komitenti i firme zavedeni u DCS Hotel Soft-u su ovde automatski prikazani.

PREGLED TROŠKOVA

Tabelarni i grafički pregled troškova po mesecima, godinama, po vrstama i grupama troškova.<br /><br /><br />

EVIDENCIJA ISPLATA

Isplate mogu biti prema dobavljačima i prema ostalim svrhama plaćanja (isplata poreza, zarada, itd).
U programu se pronađe dobavljač nakon čega se prikazuju svi ulazni računi ili se izabere ostala svrha plaćanja nakon čega se prikazuju sve dosadašnje isplate.
Zatim se označi izabrani ulazni račun tj. isplata svrhe plaćanja i evidentira se isplata.
Ulazni računi koji nisu plaćeni su obojeni crvenom bojom.
Ovde se nalazi i tabelarni i grafički pregled isplata koji može biti grupisan po mesecima, komitentima, grupama isplate itd.

KARTICA DOBAVLJAČA

Ovde je prikazana lista svih dobavljača sa ukupnim iznosom njihovih zaduženja, uplata i salda, a odabirom dobavljača su sa desne strane hronološki prikazani svi njegovi ulazni računi i uplate prema njemu, kao i saldo nakon svake promene.
Sa ovim se u bilo kom trenutku ima evidencija pojedinačnih i ukupnih dugovanja prema dobavljačima.
Takođe postoji hronološki pregled svih ulaznih računa, tako da oni koje nisu plaćeni su obojeni crvenom bojom.
Moguć je pregled svih neplaćenih ulaznih računa ili pregled neplaćenih ulaznih računa kojima ističe izabrani datum valute.
Ovde se takođe nalazi i grafički pregled zaduženja, uplata i dugovanja prikazan po mesecima.
Pored ovog pregleda postoji i grafički pregled zaduženja i dugovanja prema dobavljačima.

POVEZANOST SA SVIM DC SOFT PROGRAMIMA

DCS Biznis Soft je povezan sa svim DC SOFT programskim rešenjima (DCS Hotel Soft, DCS Cafe Soft, DCS Retail POS). Tada se izlazne fakture napravljene u drugim DC SOFT programima automatski prikazuju u DCS Biznis Soft-u. Takođe su tada objedinjeni i svi katalozi.

RAD SA E-BANKINGOM

Sistem podržava rad sa svim ebanking sofverima (OfficeBanking, Halcom, Raiffeisen Online, itd).

Preko DCS Biznis Soft-a se jednim klikom mogu automatski formirati nalozi za plaćanje koji se lako importuju u ebanking softver gde se izvrši plaćanje.
Sa ovim je ujedno urađeno evidentiranje isplate i u softveru.

UDALJENI PRISTUP

Sistem u potpunosti podržava mrežni rad tako da mu se može pristupiti sa bilo koje lokacije i odeljenja u okviru objekta. <br /> Takođe se sistemu kroz zaštićen sistem može pristupiti sa bilo koje lokacije i van objekta. Na taj način se ima uvid u poslovanje sa bilo koje lokacije na kojoj postoji internet veza

  

Najčešća pitanja i odgovori

Pogledajte šta su nas drugi pitali. Ako imate neka pitanja na koja nismo odgovorili kontaktirajte nas

Softveri se neprekidno ažuriraju novim verzijama u skladu sa zakonskim normama i potrebama,
kao i u dogovoru sa željama i potrebama korisnika.

Obezbeđena tehnička podrška 24/7


 
  

Ostali podaci o softveru

Razvoj i implementacija

 

 • Sadrži dugogodišnje iskustvo poslovnih procesa i uspešno funkcioniše od 2014. godine
 • Prilagođava se zahtevima svakog objekta.
 • Razvijen modernim tehnologijama i savremenim softverskim razvojnim alatima.
 • Od samog početka namenski razvijan da bude okrenut korisnicima za što brži, jednostavniji i lakši rad
 • Iskustva mnogih stručnih lica iz oblasti poslovanja implementirana u softverski proizvod.
 • Radi na svakom Windows operativnom sistemu
 • Sistem vodi računa o svemu i rasterećuje što je moguće više korisnika
 • Brza implementacija sistema. Korisnici lako i brzo savladavaju softver.

 

 

 

 

DCS Hotel Soft

DCS Hotel Soft je informacioni sistem namenjen za rad u svim objektima u okviru kojih se vrše hotelske usluge:  hotelima, vilama, motelima, hostelima, prenoćištima, apartmanima i ostalim objektima. 

Sa softverom se obezbeđuje brža i kvalitetnija usluga gostima.

Detaljnije o softveru pogledajte ovde

Kontakt

Imate dodatna pitanja? Nedoumice?

Rado ćemo Vam pomoći bez ikakve obaveze.

Kontaktirajte nas

 

Ukoliko ste zainteresovani za distribuciju našeg softverskog paketa u Vašem regionu kontaktirajte nas